December 2, 2020

2 thoughts on “Xem sức mạnh của những xà lan chạy trên sông/giant berges

  1. Những lúc nước chảy mạnh nhìn tàu chạy qua được thì cãm giác người xem thật thỏa mảng..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *