August 17, 2022

11 thoughts on “Xem cận cảnh công nhân thả cát từ xà lan xuống sông lấp nơi đất sạt lở ở sông VÀM NAO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *