February 9, 2023

One thought on “Ví dụ sai số

  1. bạn ơi, của mình excel 2016 k biết có khác j k mà lúc mình muốn vẽ sai số k thấy hiện layout trên toolbar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *