November 28, 2020

4 thoughts on “#VHVNtv ở HUẾ, nghe CA HUẾ trên THUYỀN RỒNG bên SÔNG HƯƠNG

  1. thả đen cầu cho V H V N T V vửng mạnh vượt trội hơn nửa vong trái đất và có nhiều độc giả

  2. Thả đèn trên sông Hương như vậy, thì ngang xả rác ra sông? Người ta sẽ làm gì để giữ sông Hương sạch đẹp sau thả đèn như vậy ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *