December 5, 2022

11 thoughts on “Truyền Thuyết Hoa Bỉ Ngạn Nở Trên Sông Vong Xuyên

  1. Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn
    Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương
    Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ
    Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *