March 26, 2023

3 thoughts on “Tham quan vườn trúc cần Câu, cung cấp số lượng lớn

  1. Đây đâu phải trúc câu cá , về Lạng Sơn tôi đưa đi lấy, trúc câu là trúc đốt ngắn, dẻo vàng óng cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *