August 17, 2022

21 thoughts on “Sửa bo máy lạnh INVERTER chạy ngắt không báo lỗi trên bo hiển thị.

  1. Thank a Thắng. Mới gặp một con lỗi y vậy? máy khách báo chạy có khi cả ngày mới báo lỗi. Đèn run nháy liên tục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *