August 16, 2022

24 thoughts on “Sông Vàm Cỏ Đông Long An rất nhiều cá

  1. Sông nước vàm cỏ thật tuyệt vời đã từng nghe và hát rất nhiều về Vàm Cỏ mà nay mới thấy rất đẹp

  2. Sông vàm cỏ đông Long an rất nhiều cá không những vậy mà đôi khi còn có cá sấu lúc trước bi xỏng ra nữa

  3. sông vàm cỏ đông rất lớn, và nhiều cá quá, cá diêu hồng này chắc người ta phóng sanh quá bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *