February 7, 2023

14 thoughts on “Song tấu hài Thanh Nam

  1. Đàn ông bụng bự thì sang đàn bà bụng bự mua than để giành
    Ngày xưa bụng bự thì sang
    Ngày nay bụng bự sơ gang tiểu đường😊😊😊😊😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *