September 26, 2022

Số trường đại học trọng điểm quốc gia không nên vượt quá 25Cùng với quá trình đổi mới kinh tế của đất nước, trong khoảng 25 năm trở lại đây, mạng lưới cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đã có 3 lần được quy hoạch chính thức và 1 lần điều chỉnh.   Đề án quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lần thứ nhất Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng năm 1995 thực hiên theo nội dung Quyết định số 255/CT ngày 31/8/1991 và số 324/CT ngày 11/9/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.   Đề án quy hoạch mạng lưới trường đại học và cao đẳng lần thứ 2, thứ 3 và lần điều chỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 47/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001, số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 và số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26/6/2013.  Theo thống kê của Tiến sĩ Nguyễn Bá Cần – nguyên là Chuyên viên cao cấp Vụ Kế hoạch-Tài chính, Phó Cục trưởng, Cục Cơ sở Vật chất  Thiết bị Trường học và Đồ chơi Trẻ em (Bộ Giáo dục và Đào tạo):  Sau các lần quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch, số các cơ sở giáo dục đại học đã tăng lên gấp 2,3 lần, từ 52 cơ sở năm 1995 lên 236 cơ sở năm 2018.  Trong cùng thời kỳ, quy mô sinh viên đào tạo tăng khoảng 4,6 lần, từ 367.500 sinh viên lên 1.707.000 sinh viên.   Số lượng giảng viên tăng hơn 4,2 lần, từ 17.686 giảng viên lên 74.991 giảng viên. Số sinh viên/10 vạn dân tăng xấp xỉ 4 lần, từ 460 lên 1.803.   Số các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập tăng 2,8 lần, từ 23 cơ sở lên 65 cơ sở. Số lượng sinh viên ngoài công lập tăng khoảng 4,9 lần, từ 54.104 sinh viên  lên 267.530 sinh viên. Tuyển sinh đầu vào tăng hơn 3,2 lần.   Đánh giá một cách tổng quát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học trong gần 25 năm qua đã góp phần làm chuyển biến nền giáo dục đại học nước nhà, từ chủ yếu đào tạo số ít người (tinh hoa) sang đào tạo số đông người (đại chúng) đáp ứng yêu cầu đổi mới – chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự định hướng của nhà nước.   Mục tiêu, sứ mệnh, nhiệm vụ và chức năng nhà trường đại học không còn chỉ giới hạn trong phạm vi bảo tồn tri thức, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, mà ngày càng mở rộng nhiều hơn sang lĩnh vực nghiên cứu khoa học, dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ.   Một số mặt tích cực của kinh tế thị trường như quan hệ cung-cầu; chi phí và hiệu quả bước đầu đã được nhận diện, nghiên cứu vận dụng vào quản trị hệ thống và quản lý nhà trường đại học…. Mặc dù vậy, khi xem xét trên tổng thể, mạng lưới cơ sở giáo dục đại học hiện nay đang còn tồn tại một số bất cập.  Đó là quy hoạch đã làm tăng nhanh số lượng cơ sở đào tạo và quy mô sinh viên nhập học, trong khi đầu tư phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng chưa tương xứng, dẫn đến hiệu suất và hiệu năng của mạng lưới chưa cao.   Tình trạng kiến thức, kỹ năng và năng lực làm viêc sau khi tốt nghiệp ra trường của một số đáng kể người học chưa bắt kịp với yêu cầu của thị trường lao động. Vẫn còn số lượng đáng kể cơ sở giáo dục đại học.   Quá nhiều cơ sở giáo dục đại học cùng đào tạo một hoặc một số ngành, chuyên ngành nên dẫn đến trùng

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *