October 1, 2022

Số trường đại học trọng điểm quốc gia không nên vượt quá 25. .Đó là đề xuất của Tiến sĩ Nguyễn Bá Cần trong vấn đề quy hoạch m andzwnj . ạ.n,g lưới cơ sở giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn đến năm 2030.Cùng với quá trình đổi mới kinh tế của đất nước, trong khoảng 25 năm trở lại đây, m andzwnj . ạ.n,g lưới cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đã có 3 lần được quy hoạch chính thức và 1 lần điều chỉnh.Đề á andzwnj . n quy hoạch m andzwnj . ạ.n,g lưới cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lần thứ nhất Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng năm 1995 thực hiên theo nội dung Quyết định số 255 slash CT ngày 31 slash 8 slash 1991 và số 324 slash CT ngày 11 slash 9 slash 1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.Đề á andzwnj . n quy hoạch m andzwnj . ạ.n,g lưới trường đại học và cao đẳng lần thứ 2, thứ 3 và lần điều chỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 47 slash 2001 slash QĐ TTg ngày 04 slash 4 slash 2001, số 121 slash 2007 slash QĐ TTg ngày 27 slash 7 slash 2007 và số 37 slash 2013 slash QĐ TTg ngày 26 slash 6 slash 2013.Theo thống kê của Tiến sĩ Nguyễn Bá Cần nguyên là Chuyên viên cao cấp Vụ Kế hoạch Tài chính, Phó Cục trưởng, Cục Cơ sở Vật chất Thiết bị Trường học và Đồ chơi Trẻ em Bộ Giáo dục và Đào tạo Sau các lần quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch, số các cơ sở giáo dục đại học đã tăng lên gấp 2,3 lần, từ 52 cơ sở năm 1995 lên 236 cơ sở năm 2018.Trong cùng thời kỳ, quy mô sinh viên đào tạo tăng khoảng 4,6 lần, từ 367.500 sinh viên lên 1.707.000 sinh viên.Số lượng g andzwnj . i.ảng viên tăng hơn 4,2 lần, từ 17.686 g andzwnj . i.ảng viên lên 74.991 g andzwnj . i.ảng viên. Số sinh viên slash 10 vạn dân tăng xấp xỉ 4 lần, từ 460 lên 1.803.Số các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập tăng 2,8 lần, từ 23 cơ sở lên 65 cơ sở. Số lượng sinh viên ngoài công lập tăng khoảng 4,9 lần, từ 54.104 sinh viên lên 267.530 sinh viên. Tuyển sinh đầu vào tăng hơn 3,2 lần.Đánh giá một cách tổng quát, quy hoạch m andzwnj . ạ.n,g lưới cơ sở giáo dục đại học trong gần 25 năm qua đã góp phần làm chuyển biến nền giáo dục đại học nước nhà, từ chủ yếu đào tạo số ít người tinh hoa sang đào tạo số đông người đại chúng đáp ứng yêu cầu đổi mới chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự định hướng của nhà nước.Mục tiêu, sứ mệnh, nhiệm vụ và chức năng nhà trường đại học không còn chỉ giới hạn trong phạm vi bảo tồn tri thức, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, mà ngày càng mở rộng nhiều hơn sang lĩnh vực nghiên c andzwnj . ứ.u khoa học, dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ.Một số mặt tích cực của kinh tế thị trường như q andzwnj . u.a,n h andzwnj . ệ cung cầu . chi phí và hiệu quả bước đầu đã được nhận diện, nghiên c andzwnj . ứ.u vận dụng vào quản trị hệ thống và quản lý nhà trường đại học….Mặc dù vậy, khi xem xét trên tổng thể, m andzwnj . ạ.n,g lưới cơ sở giáo dục đại học hiện nay đang còn tồn tại một số bất cập.Đó là quy hoạch đã làm tăng nhanh số lượng cơ sở đào tạo và quy mô sinh viên nhập học, trong khi đầu tư p andzwnj . h.át triển các điều kiện đảm bảo chất lượng chưa tương xứng, dẫn đến hiệu suất và hiệu năng của m andzwnj . ạ.n,g lưới chưa cao.Tình trạng kiến thức, kỹ năng và năng lực làm viêc sau khi tốt nghiệp ra trường của một số đáng kể người học chưa b andzwnj . ắ.t kịp với yêu cầu của thị trường lao động. Vẫn còn số lượng đáng kể cơ sở giáo dục đại học.Quá nhiều cơ sở giáo dục đại học cùng đào tạo một hoặc một số ngành, chuyên ngành nên dẫn đến trùng lắp và lãng phí…Trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và để khắc phục các rào cản hiện nay, quy hoạch m andzwnj . ạ.n,g lưới cơ sở giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 cần thiết phải rà soát và có sự điều chỉnh.Chia sẻ với Báo điện t andzwnj . ử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Bá Cần cho rằng, quy hoạch m andzwnj . ạ.n,g lưới cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đến năm 2030 cần thiết phải đồng thời g andzwnj . i.ải quyết cùng lúc 2 mục tiêu trọng yếu một mặt, khắc phục bằng được những điểm yếu của m andzwnj . ạ.n,g lưới hiện hữu . mặt khác, tạo ra các nhân tố tiền đề thiết yếu cho m andzwnj . ạ.n,g lưới p andzwnj . h.át triển, đương đầu với toàn cầu hóa, quốc tế hóa, hoàn thành sứ m andzwnj . ạ.n,g, nhiệm vụ mà nhà nước và xã hội kỳ vọng.Tiến sĩ Nguyễn Bá Cần đề xuất, kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn sau gần 25 năm qua, kết hợp với xu thế dự báo chung ở trong nước và của thế giới những năm sắp tới, quy hoạch m andzwnj . ạ.n,g lưới cơ sở giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 nên được định hướng như sau Một là, bảo tồn môi trường hàn lâm và p andzwnj . h.át huy truyền thống đào tạo tinh hoa, kết hợp với nghiên c andzwnj . ứ.u khoa học đa ngành, chất lượng cao của 2 đại học quốc gia và một số ngành slash lĩnh vực đào tạo được phân tầng định hướng nghiên c andzwnj . ứ.u và xếp hạng ưu tiên trong 3 đại học vùng và các trường đại học liên ngành,

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *