March 26, 2023

2 thoughts on “Radio Đáp Lời Sông Núi 30/09/2019, dap loi song nui 30/09/2019

  1. Phạm Bình Minh là niềm hy vọng duy nhứt của Việt Nam ! Nhưng té ra hắn ta cũng quá ư là hèn nhát không dám nêu đích danh Tàu Khựa là kẻ xâm lăng Biển, Đảo Việt Nam .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *