August 16, 2022

One thought on “Radio Đáp Lời Sông Núi 29/11/2019, dap loi song nui 29/11/2019

  1. Chủ tich quốc hội đưa 9 người sang KOREA sao chúng nò không xử lý và cong báo cho toàn thể NHÂN DÂN VIỆT NAM được rỏ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *