January 22, 2021

2 thoughts on “Radio Đáp Lời Sông Núi 24/11/2019, dap loi song nui 24/11/2019

  1. Sống trong đất nước Việt Nam mà day cho trẻ em hát bài đây mà bị phạt tù thị nhẹ quá bất công quá Dễ nghị nhà nước Việt Nam tự hình gấp gấp…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *