May 26, 2020

One thought on “Radio Đáp Lời Sông Núi 09/11/2019, dap loi song nui 09/11/2019

  1. Những tên tham quan nó không Còn là người nữa vơ vét cướp hết của nhân dân giờ các em phải chui vào thùng đông lạnh chết tức tưởi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *