September 28, 2022

One thought on “Quạt hơi nước bị rò điện

  1. Đây là lỗi quá nguy hiểm. Trả lại nsx đi. Hết bảo hành kung kiện. Chuyện chết người chứ chơi ah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *