September 28, 2021

5 thoughts on “Phương án nào giúp Hà Nội hồi sinh sông Tô Lịch?

  1. Đừng hỏi? Phương án nào cũng kg tránh khỏi tham nhũng và móc túi người dân hết, nghe là muốn ói. Tiến sĩ mua bằng thì làm đc cái éo gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *