June 1, 2023

PHÁT HUY HÀO KHÍ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐỂ ĐƯA NƯỚC TA PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNGPHÁT HUY HÀO KHÍ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐỂ ĐƯA NƯỚC TA PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG
================================================
Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Đó là kết quả sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, khi đó Đảng ta mới thành lập 15 năm và có chưa đến 5.000 đảng viên; là thắng lợi của nghệ thuật nắm bắt thời cơ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong cao trào Cách mạng Tháng Tám 1945 đập tan xiềng xích nô lệ hàng trăm năm của thực dân đế quốc, giành chính quyền về cho nhân dân.
Qua 73 năm, những bài học kinh nghiệm quý báu của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 luôn tạo nên hào khí và sức mạnh nội lực cho toàn Đảng, toàn dân ta bước tiếp những chặng đường mới, viết tiếp những trang sử oanh liệt mới trong thời đại Hồ Chí Minh. Đó là thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ; chiến tranh bảo vệ biên giới; thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước và kinh tế Việt Nam từng bước hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới… với những thành quả to lớn được bạn bè thế giới ghi nhận.
Hiện nay, trên thế giới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Ở trong nước, kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao (năm 2017 GDP tăng 6,81%; năm 2018 GDP tăng 7,34%), chính trị xã hội ổn định, công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, nhất là công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai quyết liệt và có hiệu quả, niềm tin trong các tầng lớp nhân dân với Đảng được tăng lên; quốc phòng, an ninh, đối ngoại, vị thế của nước ta trên trường quốc tế được tăng cường và nâng cao. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều thời cơ, thách thức, như: Tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới phục hồi nhanh hơn nhưng cuộc chiến tranh thương mại giữa một số nước, nhất là giữa Mỹ và Trung Quốc đang căng thẳng; chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa bảo hộ thương mại đang chi phối và ảnh hưởng đến tăng trưởng của kinh tế toàn cầu; cục diện thế giới theo xu hướng đa cực diễn ra nhanh hơn, tranh chấp lãnh thổ, tranh giành ảnh hưởng giữa các cường quốc về chủ quyền biển đảo trên Biển Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, trở thành “điểm nóng” thế giới.
Từ sau Đại hội XII, đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, nhưng năng suất, chất lượng, quy mô, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; năng suất lao động chậm được cải thiện; còn nhiều vấn đề khó khăn phải đối mặt, giải quyết như: môi trường, giáo dục, giao thông, y tế…v.v. Trong bối cảnh đó, phát huy tinh thần và hào khí của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kiên định lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Thực hiện thắng lợi phương châm của Đảng đề ra: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và xây dựng nền văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước, để tạo những tiền đề sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Thời gian tới, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xác định công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ trung tâm, quan trọng nhất. Gắn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với kinh tế tri thức, kinh tế số với Cách mạng công nghiệp 4.0. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Trên cơ sở đó, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và chủ động hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Chú trọng nguồn lực con người – coi con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững; tập trung thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ trên cơ sở gắn với Cách mạng công nghiệp 4.0 để đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả nền kinh tế, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững…
#VNTB#tintucnhanh#tintuc#thoisu

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

30 thoughts on “PHÁT HUY HÀO KHÍ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐỂ ĐƯA NƯỚC TA PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG

 1. Những cái như này mà lại có ít người quan tâm, chia sẻ vậy. Mà mấy cái vô bổ, chỉ giải trí hoặc thậm chí còn chẳng giúp ích gì lại được nhiều người quan tâm và chia sẻ đến vậy, hy vọng những bạn trẻ đọc được comment của tôi và hiểu ý tôi

 2. Chúng ta có một lịch sử hào hùng, được xây dựng bởi những con người có số mệnh thay đổi lịch sử, vậy tại sao chúng ta không cố gắng phát triển và trở thành những người thay đổi tương lai ? cái này cần sự nhận thức của từng cá nhân, chứ thanh niên thời nay có 5 được 1

 3. Chiến thắng này còn chứng minh cho cả thế giới thấy truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc ta nữa, trong một thời kỳ mà có những con người, anh hùng lịch sử, có những cuộc chiến thắng không tưởng, vượt qua giới hạn của một đất nước nhỏ bé

 4. Cách mạng tháng tám thành công đã mở ra một kỉ nguyên mới cho lịch sử loài người
  đặc biệt là lịch sử giải phóng việt nam khỏi ách đô hộ thống trị của chủ nghĩa thực dân

 5. mỗi khi đến tháng tám là cách mạnh trong lòng mỗi người đều rạo rực, tuy được sinh ra và sống trong môi trường hoà bình
  nhưng tôi luôn tự hào về cách mạng việt nam dưới sự lãnh đạo của bác hồ và đảng cộng sản

 6. chúng ta có chủ quyền, có độc lập từ năm 1945 nhưng thật sự tự do, độc lập là từ năm 1975. Hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới, chúng ta đã trả qua cơn cuồng phong của lịch sử rất sớm (đối mặt với Trung Quốc, Pháp, Mỹ,…) thiệt hại to lớn về vật chất và tinh thần nhưng đổi lại chúng ta có kinh nghiệm và tôi luyện bản lĩnh từ rất sớm

 7. Qua 73 năm, những bài học kinh nghiệm quý báu của Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2-9 luôn tạo nên hào khí và sức mạnh nội lực cho toàn Đảng, toàn dân ta bước tiếp những chặng đường mới, viết tiếp những trang sử oanh liệt mới trong thời đại Hồ Chí Minh

 8. đất nước ta đã có một cách mạng tháng tám lẫy lừng, và bây h trong điều kiện mở cửa, hội nhập và phát triển đất nước thì lại cần phải phát huy hơn nữa sức mạnh nội tại của đất nước, tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế để đưa nước ta phát triển nhanh và bền vững

 9. lịch sử dân tộc ta đã trải qua nhiều cuộc chiến để giữ và giành lại độc lập dân tộc, để có được sự yên ổn hòa bình như hôm nay thì bao thế hệ đã phải ngã xuống để bảo vệ và giữ gìn nó vì vậy thế hệ hôm nay phải cố gắng, phấn đấu cống hiến sức mình để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp ngày càng đi lên

 10. phát huy tinh thần và hào khí của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kiên định lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

 11. Khi ông cha ta đã hi sinh để giành lại độc lập cho dân tộc thì nối tiếp truyền thống anh hùng đó chúng ta cần phải đưa Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa

 12. cách mạng tháng tám thành công đã đánh thắng thực dân pháp mà ít tổn thương nhất
  đã làm thay đổi cả lịch sử của việt nam

 13. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã ra khỏi nhóm nước kém phát triển và trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang thực hiện mục tiêu đưa nước ta phát triển trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa.

 14. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Qua 74 năm, những bài học kinh nghiệm quý báu của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 luôn tạo nên sức mạnh nội lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

 15. Chúng ta đã tạo nên lịch sử với cách mạng tháng 8 và nhiều chiến thắng vẻ vang sau này. VÌ thế chúng ta phải biết tự hào lấy động lực đó để tạo nên một Việt Nam phát triển hơn nữa

 16. Chú trọng nguồn lực con người – coi con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững; tập trung thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

 17. hào khí cách mạng hào hùng trong thời khắc nhân dân được đứng lên làm chủ dân tộc mình, có thể hình dung ra ra cảnh tượng cờ hoa trong khoảnh khắc lịch sử đó thế hệ trẻ ngày nay sẽ lấy đó làm động lực để luôn phấn đấu xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, đi lên

 18. hào khí đó sẽ mãi sống cùng với dân tộc ta với nhân dân ta, dù không được sống trong hào khí cách mạng đó nhưng thế hệ trẻ ngày nay quyết tâm thực hiện cống hiến để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn phát triển hơn sánh vai với các cường quốc năm châu

 19. dù trong thời chiến, hay thời bình, thì tinh thần đoàn kết dân tộc chính là sức mạnh to lớn để đất nước ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu đưa ra, làm cho đất nước ngày càng phát triển tươi đẹp hơn

 20. thế hệ trẻ ngày hôm nay phải biết giữ gìn, tiếp nối và phát huy hơn nữa những truyền thống tốt đẹp của đất nước, lấy đó làm động lực, tạo nên nguồn sức mạnh to lớn góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn

 21. Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế. Hy vọng vào Việt Nam 5 năm, 10 năm nữa sẽ thật hiện đại và cường thịnh

 22. chúng ta có chủ quyền, có độc lập từ năm 1945 nhưng thật sự tự do, độc lập là từ năm 1975. Hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới, chúng ta đã trả qua cơn cuồng phong của lịch sử rất sớm (đối mặt với Trung Quốc, Pháp, Mỹ,…) thiệt hại to lớn về vật chất và tinh thần nhưng đổi lại chúng ta có kinh nghiệm và tôi luyện bản lĩnh từ rất sớm.

 23. không được sống trong khoảnh khắc lịch sử hào hùng đó nhưng chỉ cần nhìn những hình ảnh kỉ niệm ngày hôm nay ta có thể hình dung ra được khí thế cách mạng ngày đó như thế nào, khí thế cách mạng đánh đuổi được quân xâm lược, nhân dân được đứng lên làm chủ dân tộc mình

 24. lịch sử dân tộc ta đã trải qua nhiều cuộc chiến để giữ và giành lại độc lập dân tộc, để có được sự yên ổn hòa bình như hôm nay thì bao thế hệ đã phải ngã xuống để bảo vệ và giữ gìn nó vì vậy thế hệ hôm nay phải cố gắng, phấn đấu cống hiến sức mình để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp ngày càng đi lên

 25. cha ông ta đã dựng nước giữ nước, hy sinh xương máu vì sự hoà bình ngày nay, đây là điều chúng ta phải trân trọng

 26. chúng ta đang được sống trong những ngày tháng 8 lịch sử của 74 năm về trước; chắc hẳn trong lòng mỗi người dân việt nam đều cảm thấy vô cùng tự hào trước chiến thắng cách mạng tháng 8 năm 1945, mở ra bước ngoặt trong lịch sử dân tộc; dù thời gian có trôi đi thì chiến thắng cách mạng tháng 8, hào khí cách mạng tháng 8 vẫn mãi mãi còn đó và như một sức mạnh để đất nước ta tiếp tục đạt được những thành quả to lớn trong giai đoạn hiện nay

 27. dù trong có gặp bất cứ những khó khăn nào cũng không thể đánh gục được tinh thần anh hùng, bất khuất của nhân dân ta, dân tộc ta, chính nhờ vậy mà chúng ta đã có 1 cách mạng tháng tám thắng lợi, có 1 điện biên phủ lừng lẫn năm châu, chấn động địa cầu, và trong thời kì hiện nay, đất nước ta cần phải phát huy hơn nữa những tình thần và truyền thống tốt đẹp này, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của đất nước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *