February 7, 2023

7 thoughts on “phát hiện Xác C.H.Ế.T trôi sông Vàm cỏ Tây -Thạnh Hoá Long An

  1. Ôi buồn quá mấy anh ơi dụ này chắc say bị sao đó. Con người ai rồi cũng vậy. Sống đây rồi đi bất chừng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *