December 1, 2022

27 thoughts on “NHỮNG SAI LẦM TRONG QUÁ TRÌNH NUÔI TÔM.kỉ thuật nuôi tôm chuyên nghiệp

  1. Nuôi cong nghe cao chay quạt 24/24 lun… Tìm hiểu thêm di ban oi. Ao dat cho an thi ko tắt quạt la OK …con mà noi ao bat đáy chay quat 24/24 la qua Sai ui

  2. Nkug rieng tui kki cho ăn neu tang luong quat tom nho rat la kko ăn ui thuc ăn bat ầu no vao giua se lam dơ đáy tru kki tom nuoi dày moi chay quạt nkju

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *