September 29, 2022

NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ CON ĐƯỜNG NÀO CHO VIỆT NAM?Theo phân tích thì chỉ có con đường duy nhất, bền vững, là thu hẹp dần bộ máy nhà nước, để có thể giảm chi ngân sách nuôi những thành phần ăn bám. Đầu tiên là những hội, đoàn, cánh tay nối dài vô tích sự với nền kinh tế, chỉ có tác dụng tuyên truyền và bảo vệ chế độ. Sau đó đến các doanh nghiệp nhà nước yếu kém, thậm chí không kém mà bán được giá.
Đồng thời nới rộng quyền tự do ngôn luận, để người dân có tiếng nói phản biện. Các hội đoàn nhà nước chuyển thành xã hội dân sự, tự thu chi, thì họ mới có thể phản biện xã hội, phản biện chính sách, giám sát hệ thống.
Cải cách giáo dục và xuất bản sách báo, dần xóa bỏ kiểu tuyên truyền, giáo dục ngu dân. Người dân phải nhận thức được đúng, sai thì mới có thể lựa chọn được những lãnh đạo tốt nhất cho hệ thống, mới phát huy được trí tuệ toàn dân.
Trong 10-20 năm tới có thể chưa cần đa đảng, chỉ cần cải cách như trên, để tạo nền tảng dân trí chuẩn bị cho đa đảng.
Nhưng, cũng theo các phân tích nêu trên. Thu hẹp bộ máy tức là tự tạo ra nguy cơ mất chế độ, do số lượng phản động tăng lên. Thế nên có thể nói, VN có sánh vai được với các cường quốc 5 châu hay không, là do lòng dũng cảm của các UV BCT, nhờ công học tập
Cái câu “Còn đảng, còn mình” đã nói lên tất cả.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *