December 1, 2022

47 thoughts on “MV Dragon Ball Super Điều Anh Biết

  1. Cái bọn kia làm sao thắng được SOGOKU và VEGETA
    Cái bọn đó "BAY NHƯ 1 VỊ THẦN VÀ NGU NHƯ 1 NGHÌN THẰNG ĐẦN"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *