April 2, 2023

20 thoughts on “Making Bamboo rod Part 7 – Làm cần câu trúc Câu lục – Vào khoen inoxx và thử khoen

  1. nhìn thớt làm thì em đoán chắc luôn cần lục power: medium. action: fast. hay gọi cần MH cũng ok. cần của bác làm kiểu này dựt lưỡi lục chạy chậm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *