February 3, 2023

MAKERDAO là gì?Maker đang mở khóa sức mạnh của blockchain cho mọi người bằng cách tạo ra một nền tảng bao gồm để trao quyền kinh tế – cho phép truy cập bình đẳng vào thị trường tài chính toàn cầu.

Trang web:
Twitteriên https: //twitter.com/makerdao
Blog:
RedditTHER https: //www.reddit.com/r/MakerDAO/
Telegram: t.me/MakerDAOofficial

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *