January 29, 2022

2 thoughts on “Lưu file trình diễn dạng 2007 sang 2003

  1. Cảm ơn về video, mình muốn hỏi thêm nêu máy KO MỞ ĐƯỢC pp7 (lỗi cant open ấy) thì đổi về pp3 như thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *