October 1, 2022

7 thoughts on “LỄ RƯỚC BÀ CHÚA XỨ NÚI SAM 2019 với sự tham dự 71 đoàn lân sư rồng làm lễ đón bà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *