November 29, 2022

Kỳ Lạ Nhìn Thấu, Biết Được 3 KIẾP TRƯỚC Mình Là Ai Làm Những Gì#lethamduong #tslethamduong #diengialethamduong
Tiến sĩ Lê Thẩm Dương nói về nền kinh tế phẳng, cách để gắn kết con người, cách làm người, cách kinh doanh, quản lý trong thị trường kinh tế phẳng. Thay đổi nhân sự, thay đổi cách quản lý
#tiensilethamduong

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *