June 23, 2021

2 thoughts on “Khởi tố trụ trì chùa thuê KS làm chuyện người lớn với thiếu nữ 14 ở Đồng Tháp

  1. Tiến sĩ gì thằng này, thằng này cho làm Thiến sĩ đi, tu hành gì mà mất dạy quá! Giờ mất lòng tin vào sư sãi rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *