August 18, 2022

8 thoughts on “Karaoke ĐỜI Ở TRỌ | Hồ Minh Đương Beat chuẩn 2019.

  1. 'Đời ở trọ' sau thời gian gián đoạn vì được nâng cấp sửa chữa chống ngập bây giờ trở lại rùi nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *