January 19, 2022

18 thoughts on “Joystick Mobile Nano Nút Chơi Game Trên Điện Thoại

  1. Tôi đã mua và sử dụng tôi thấy nó chả ăn nút gì cả thật chất thì nó cũng không điều khiển được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *