November 24, 2020

2 thoughts on “Hút chân không sau khi lắp đăt máy lạnh, việc nhỏ nhưng rất quan trọng nhé mọi người!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *