January 26, 2023

37 thoughts on “hack nick zing me 2016 . hack bằng code

 1. share code free
  <body>

  <script type = "text / javascript">

  var zid = {

  baseUrl: "https://id.zing.vn/v2",

  apikey: "92140c0e46c54994812403f564787c14",

  pid: "38",

  loginUrl: "https://id.zing.vn/v2/login?apikey=92140c0e46c54994812403f564787c14&pid=38",

  goLogin: function () {

  location.href = "https://id.zing.vn/v2/login?apikey=92140c0e46c54994812403f564787c14&pid=38&next=https://id.zing.vn/v2/infosetting?apikey=92140c0e46c54994812403f564787c14&pid=38";

  },

  chgEmailUrl: function (email) {

  location.href = "https://id.zing.vn/v2/emailactive/change?apikey=92140c0e46c54994812403f564787c14&pid=38&email=" + email;

  }

  };

  </ script>

  <script type = "text / javascript" src = "https://stc-id.zing.vn/xlogin/js/zm.ui-2.15.min.js"> </ script>

  <script type = "text / javascript" src = "https://stc-id.zing.vn/login/js/zid_27.js"> </ script> <div class = "zme-boxy-wrapper zme-boxy "<div class =" zme-boxy-container "> <div class =" zme-boxy-title "> Liên k? t "</ div> <div class = 'story_text'> – Thưa thầy, tôi không biết phải làm gì nữa. </ div> <div class = 'story_text' class = "btn_L3" tabindex = "0" href = "#"> <em> ý nghĩa </ em> </a> <a class="btn_L5" tabindex="0" href="#"> < em> B? qua </ em> </a> </ div> </ div> <a class="zme-boxy-close" href="#"> </a> <

  <link href = "https://stc-id.zing.vn/login/css/jcarousel.basic-1.01.css" rel = "stylesheet" type = "text / css">

  <script src = "https://stc-id.zing.vn/login/js/jquery-1.9.1.js" type = "text / javascript"> </ script>

  <script type = "text / javascript" src = "https://stc-id.zing.vn/login/js/jquery.jcarousel.min.js"> </ script>

  <div class = "zid_header">

  <div class = "zid_header_inner">

  <input id = "serverdomain" type = "hidden" value = "https://id.zing.vn/v2">

  <input id = "acn" type = "hidden" value = "">

  <h1 class = "zidlogo"> <a class="zidsprt" href="https://id.zing.vn/v2?apikey=92140c0e46c54994812403f564787c14&pid=38" title="Trang ch Zing ID"> Zing ID </a> </ h1>

  </ div>

  </ div>

  <div class = "zidbody">

  <link rel = "stylesheet" type = "text / css" href = "https://stc-id.zing.vn/login/forgotinfo/css/password_level-1.00.css">

  <div class = "zidforgot zidresetpass clearfix">

  <h2 class = "formheader"> Quên mã trò chơi </ h2>

  <h3> Nhảy vào trò chơi mã nguồn cho tài khoản Zing ID c? ab? n. </ h3>

  <form id = "frm_gamecode" action = "" method = "post">

  <input type = "ẩn" name = "tokenCaptcha" id = "tokenCaptcha" value = "">

  <label class = "formlablel"> Mã trò chơi m? i: </ label>

  <div class = "formfield" style = "margin-bottom: 9px;">

  <p class = "finput zidforgotinput">

  <input id = "new_password" name = "new_password2" type = "mật khẩu" maxlength = "32" tabindex = "1" class = "input_login" autocomplete = "off">

  </ p>

  <div class = "stronglevel" style = "float: right; display: block; font-size: 12px">

  M? Cd? b? om? t <br>

  <span class = "mức đồng hồ" id = "level1"> </ span>

  <span class = "mét" id = "level2"> </ span>

  <span class = "mét" id = "level3"> </ span>

  <span class = "mét" id = "level4"> </ span>

  </ div>

  <! – <span id = "new_password_icon" style = "display: none">

  <img src = "https://stc-id.zing.vn/login/forgotinfo/images/checkbullet.gif" class = "check_icon" alt = "kết thúc" style = "display: none;">

  </ span> ->

  <div class = "clr"> </ div>

  <span class = "Chú ý" rel = "2" id = "new_password_err" style = "width: 260px; position: absolute; margin-top: -29px;"> & nbsp; </ span>

  <span id = "new_password_note" style = "display: none;">

  <span style = "padding-bottom: 5px; color: green; font-size: 12px">

  Ð? trò chơi mã toàn toàn hon, b? n nên s? d? ng: ch? cái, s ?, hoa và thu? ng l? nl? n, ký t? d? c bi? t (*,%, …). Can not gõ Vi? T có d? U. Ph? It? 6-32 ký t? và không trùng nhau v? im? kh khe u.

  </ span>

  </ span>

  </ div>

  <label class = "formlablel"> Xác định Trò chơi: </ label>

  <div class = "formfield">

  <p class = "finput zidforgotinput">

  <input type = "mật khẩu" maxlength = "32" tabindex = "2" tên = "confirm_password2" id = "confirm_password" class = "input_login" autocomplete = "off">

  </ p>

  <! – <span id = "confirm_password_icon" style = "display: none">

  <img src = "https://stc-id.zing.vn/login/forgotinfo/images/checkbullet.gif" class = "check_icon" alt = "kết thúc" style = "display: none;">

  </ span> ->

  <div class = "clr"> </ div>

  <span class = "Chú ý" rel = "3" id = "confirm_password_err"> & nbsp; </ span>

  </ div>

  <div class = "zidfbot">

  <a title="B? qua" class="zidcancelbtn" href="https://id.zing.vn/v2/forgotinfo?apikey=92140c0e46c54994812403f564787c14&pid=38" tabindex="4"> </a>

  <a title = "Ti? pt? c" class = "zidnextbtn" href = "javascript: void (0)" onclick = "checkValidForm ();" tabindex = "3"> </a>

  </ div>

  </ form>

  </ div>

  <div>

  <! – errGamecodeCode là chỉ mục của mảng Password_Err trong tập tin general.js ->

  <input type = "hidden" id = "errPasswordCode" value = "">

  </ div>

  </ script> </ script> </ script>

  <script language = "javascript" type = "text / javascript" src = "https://stc-id.zing.vn/login/forgotinfo/js/forgot_gamecode-1.00.js"> </ script>

  </ div>

  <div class = "zidfooter">

  <div class = "zidfooter_inner">

  <div class = "zidfooter_left">

  Bản quyền © 2013 Zing <br>

  Ðon v? ch? qu nn: VNG Corporation. Có được ICP s ?: 41 / GP-TTĐT.

  </ div>

  <ul class = "zidfooter_right">

  <li> <a target="_blank" href="https://id.zing.vn/v2/guide-faq"> H? i dáp </a> </ li>

  <li class = "dot"> </ li>

  <li> <a target="_blank" href="https://id.zing.vn/v2/guide-faq#g1_1"> Hu ng d? n </a> </ li>

  <li class = "dot"> </ li>

  <li> <a target="_blank" href="https://hotro1.zing.vn/" title="Húa tr ."> H? tr? </a> </ li>

  </ ul>

  <div class = "clr"> </ div>

  </ div>

  </ div>

  </ body>

 2. ai giúp hack cái acc được ko, 20k 1 cái acc, ai hack được xin vào đây https://www.facebook.com/profile.php?id=100010696602423

 3. code nè ae
  <form method="post" action="/recover/password?u=100003213089247&amp;n=875103" onsubmit="return window.Event &amp;&amp; Event.__inlineSubmit &amp;&amp; Event.__inlineSubmit(this,event)" id="u_0_4"><input type="hidden" name="lsd" value="AVrXKnbL" autocomplete="off"><div class="mvl ptm uiInterstitial uiInterstitialLarge uiBoxWhite"><div class="uiHeader uiHeaderBottomBorder mhl mts uiHeaderPage interstitialHeader"><div class="clearfix uiHeaderTop"><div class="rfloat"><h2 class="accessible_elem">Ch?n m?t kh?u m?i</h2><div class="uiHeaderActions"></div></div><div><h2 class="uiHeaderTitle" aria-hidden="true">Ch?n m?t kh?u m?i</h2></div></div></div><div class="phl ptm uiInterstitialContent"><div class="mvm uiP fsm">M?t kh?u m?nh du?c k?t h?p b?i ch? và d?u câu. M?t kh?u ph?i có ít nh?t 6 ký t?.</div><table class="uiInfoTable" role="presentation"><tbody><tr class="dataRow"><th class="label"><label for="password_new">M?t kh?u m?i:</label></th><td class="data"><input type="password" class="passwordinput" id="password_new" name="password_new" tabindex="1" autocomplete="off"><label class="mls uiButton" for="u_0_0"><input value="?" onclick="show_pwd_help(); return false;" tabindex="3" type="button" id="u_0_0"></label><div id="password_new_status"></div></td></tr><tr class="dataRow"><th class="label"><label for="password_confirm">Xác nh?n m?t kh?u:</label></th><td class="data"><input type="password" class="passwordinput" id="password_confirm" name="password_confirm" tabindex="2" autocomplete="off"><div id="password_confirm_status"></div></td></tr></tbody></table><div class="mvl"><div class="mvm">Ð? d?m b?o tài kho?n c?a b?n b?o m?t, chúng tôi có th? dang xu?t b?n kh?i b?t kì máy tính và di?n tho?i nào khác. B?n có th? dang nh?p l?i b?ng m?t kh?u m?i.</div><div class="mvm"><div class="uiInputLabel clearfix uiInputLabelLegacy"><input type="radio" checked="1" name="reason" value="kill_sessions" onclick="CSS.hide(ge(&quot;chpw_survey_hacked_warn&quot;))" class="uiInputLabelInput uiInputLabelRadio" id="u_0_1"><label for="u_0_1" class="uiInputLabelLabel">Ðang xu?t ra kh?i các thi?t b? khác</label></div><div class="uiInputLabel clearfix uiInputLabelLegacy"><input type="radio" name="reason" value="keep_sessions" onclick="CSS.show(ge(&quot;chpw_survey_hacked_warn&quot;))" class="uiInputLabelInput uiInputLabelRadio" id="u_0_2"><label for="u_0_2" class="uiInputLabelLabel">Duy trì tr?ng thái dang nh?p</label></div></div><div class="mtm hidden_elem" id="chpw_survey_hacked_warn" style="color:red;">N?u tài kho?n c?a b?n b? dánh c?p d? li?u, vui lòng ch?n "Giúp tôi dang xu?t kh?i thi?t b? khác"</div></div></div><div class="uiInterstitialBar uiBoxGray topborder"><div class="clearfix"><div class="rfloat"><label class="uiButton uiButtonConfirm" id="btn_continue" for="u_0_3"><input value="Ti?p T?c" name="btn_continue" type="submit" id="u_0_3"></label><a class="uiButton" href="/" role="button" name="reset_action"><span class="uiButtonText">H?y b?</span></a></div><div class="pts"></div></div></div></div></form>

 4. ad có thể lấy lại nick- '''sonquynhthu123'''- nếu dc. ad pm fb này https://www.facebook.com/BaoDivel347. nếu thành công em xin hậu tạ ad

 5. các bn đừng tin, thằng này nó lừa em gái tớ
  nó bảo em tớ đưa cho nó cái thẻ mobi 50k
  em tớ mua thẻ 50k cho nó xong thì nó lặn mất tích
  em tớ quay lại nick nó nhưng ko quay lại được bởi "Liên kết bạn đã theo dõi có thể đã hết hạn hoặc trang có thể chỉ hiển thị với đối tượng không bao gồm bạn" đấy face em tớ nó ghi thế đấy. mà tớ dùng face tớ vào nick nó vẫn vào đc

 6. bạn ơi 🙂 hack giúp mik đc k ạ :)) 50k nhé bạn :)) ib fb mik là Long Anh :)) kb vs bạn đó r đó nhé 🙂

 7. lừa đảo vloz tao cũng làm đc đề nghị mấy chú xem video này đừng để bị lừa ,tao cũng làm đc

 8. <form method="post" action="/recover/password?u=100007253761718&amp;n=875103" onsubmit="return window.Event &amp;&amp; Event.__inlineSubmit &amp;&amp; Event.__inlineSubmit(this,event)" id="u_0_4"><input type="hidden" name="lsd" value="AVrXKnbL" autocomplete="off"><div class="mvl ptm uiInterstitial uiInterstitialLarge uiBoxWhite"><div class="uiHeader uiHeaderBottomBorder mhl mts uiHeaderPage interstitialHeader"><div class="clearfix uiHeaderTop"><div class="rfloat"><h2 class="accessible_elem">Chọn mật khẩu mới</h2><div class="uiHeaderActions"></div></div><div><h2 class="uiHeaderTitle" aria-hidden="true">Chọn mật khẩu mới</h2></div></div></div><div class="phl ptm uiInterstitialContent"><div class="mvm uiP fsm">Mật khẩu mạnh được kết hợp bởi chữ và dấu câu. Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự.</div><table class="uiInfoTable" role="presentation"><tbody><tr class="dataRow"><th class="label"><label for="password_new">Mật khẩu mới:</label></th><td class="data"><input type="password" class="passwordinput" id="password_new" name="password_new" tabindex="1" autocomplete="off"><label class="mls uiButton" for="u_0_0"><input value="?" onclick="show_pwd_help(); return false;" tabindex="3" type="button" id="u_0_0"></label><div id="password_new_status"></div></td></tr><tr class="dataRow"><th class="label"><label for="password_confirm">Xác nhận mật khẩu:</label></th><td class="data"><input type="password" class="passwordinput" id="password_confirm" name="password_confirm" tabindex="2" autocomplete="off"><div id="password_confirm_status"></div></td></tr></tbody></table><div class="mvl"><div class="mvm"> đảm bảo tài khoản của bạn bảo mật, chúng tôi có thể đăng xuất ra khỏi thiết bị máy tính và điện thoại khác. Bạn có thể đăng nhập lại bằng mật khẩu mới.</div><div class="mvm"><div class="uiInputLabel clearfix uiInputLabelLegacy"><input type="radio" checked="1" name="reason" value="kill_sessions" onclick="CSS.hide(ge(&quot;chpw_survey_hacked_warn&quot;))" class="uiInputLabelInput uiInputLabelRadio" id="u_0_1"><label for="u_0_1" class="uiInputLabelLabel">Ðăng xuất ra khỏi các thiết bị khác</label></div><div class="uiInputLabel clearfix uiInputLabelLegacy"><input type="radio" name="reason" value="keep_sessions" onclick="CSS.show(ge(&quot;chpw_survey_hacked_warn&quot;))" class="uiInputLabelInput uiInputLabelRadio" id="u_0_2"><label for="u_0_2" class="uiInputLabelLabel">Duy trì trạng thái đăng nhập</label></div></div><div class="mtm hidden_elem" id="chpw_survey_hacked_warn" style="color:red;">Nếu tài khoản của bạn bị đánh cắp dữ liệu, vui lòng chọn "Giúp tôi đăng xuất khỏi thiết bị khác"</div></div></div><div class="uiInterstitialBar uiBoxGray topborder"><div class="clearfix"><div class="rfloat"><label class="uiButton uiButtonConfirm" id="btn_continue" for="u_0_3"><input value="Tiếp Tục" name="btn_continue" type="submit" id="u_0_3"></label><a class="uiButton" href="/" role="button" name="reset_action"><span class="uiButtonText">Hủy bỏ</span></a></div><div class="pts"></div></div></div></div></div></form>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *