December 5, 2022

3 thoughts on “Gốm sứ Thanh Hà chối tội “đầu độc” sông Đà

  1. Đã xả thải công nghiệp ra môi trường không qua xử lý dù ở đâu cũng là phạm luật rồi.cần xử lý.phát hiện một lần còn nhiều lần khác thì sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *