August 18, 2022

29 thoughts on “Giăng lưới trên ruộng mùa nước nổi. Cá dính gỡ mỏi tay

  1. Đi giăng lưới nhiều cá quá bạn hiền… Bạn Đã đủ hết mà sao chưa có… qc…vậy.??

  2. Thấy dính cá nhiều quá mình nên phóng sinh những con nhỏ là quá tốt đó bạn, chúc mừng bạn nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *