June 1, 2023

33 thoughts on “Dota 2: Tập chơi dota 2

  1. team combat thì ông đi farm, xong team gần chết hết thì lại đổ tại team combat lẻ, đụ đĩ mẹ ông ỉa lên cái đầu mày, thằng lz âm binh đầu đinh thắc bính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *