June 8, 2023

15 thoughts on “Dầu thải, cá chết trắng đầu nguồn nước sông Đà

  1. Vì tiền mà chúng nó đại tiện lên luật pháp, nó có thể làm bất cứ điều gì để có tiền..

  2. Mong CA vào cuộc sớm đưa kẻ hủy hoại môi trường ra ánh sáng. Phạt thật nặng răn đe những kẻ thiếu ý thức này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *