February 4, 2023

19 thoughts on “Đánh số trang tự động – In ấn Excel nâng cao – In ấn nhiều sheet nhanh chóng

  1. mình muốn phần ký duyệt lúc đánh máy thì nó không hiện ra nhưng lúc in ra giấy nó sẽ tự động thể hiện như vậy có được không àdm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *