March 27, 2023

Công an mặc sắc phục say rượu quắc cần câu đi xe máy không nổi.Một anh công an mặc sắc phục say quắc cần câu khi mới sáng sớm tới nỗi đi xe máy không nổi.
Thế này nhưng nếu gặp dân là lớn giọng pháp luật này pháp luật họ, nhưng đối với những người người công chức, công an viên, họ lại chẳng coi pháp luật là cái thứ gì?

Nguồn: https://sylvaniachristian.com/

Xem thêm bài viết: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri

7 thoughts on “Công an mặc sắc phục say rượu quắc cần câu đi xe máy không nổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *