January 26, 2022

2 thoughts on “Chuyển html sang wordpress bài 5: Hoàn thiện trang chủ

  1. Nếu ở trang chủ để hiển thị danh mục và bài viết theo danh mục thì làm thế nào bạn? ý mình là làm thế nào để đặt điều kiện cho danh mục hiển thị ngoài trang chủ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *