March 5, 2021

18 thoughts on “Chào Mào Mũ Lân / Lưng Tôm / Ký Hoàng Vlog

  1. Con chim chào mào của bạn xung ghê hót líu lo từ đầu tới cuối luôn. Có con gà tre củng hay gáy nữa kìa

  2. Con trong nhà như là mồng tê. A nên căng dây dưới đáy lồng . Ko nên làm đổ thức ăn hay chuối. Ko cho bé nó ở đáy Long hư chim uổng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *