March 1, 2021

44 thoughts on “Câu cá ổ | câu đài sông đồng nai test điểm câu tuyệt đẹp cá to tập 1

  1. Hôm nay đáng lý rà trúng ổ cá ….. hic bị phá cái cá bỏ ổ luôn huuu mình sẽ đi test bài mồi mùa lạnh mới hi vọng sẽ ok để chia sẻ ae thank

  2. Mình rất thích đi câu nhưng ngoài Bắc mùa này điểm câu rất ít. Hơn nữa cuối năm công việc bù đầu

  3. Điểm câu 125 huyện tân phú tỉnh đồng nai ( nhánh sông đồng nai)
    Có cá lăng chạch… chép đieu hồng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *