February 1, 2023

48 thoughts on “Cách làm mô hình minecraft bằng giấy – skin oops gumball

  1. gà tao cũng làm đc thừa sức tao là con đệp hơn thử làm robot cho cửa động xem đéo làm được haha

  2. Bn làm mô hình mk thử đi ,nếu làm đc mik cho bn 4 sub,mik có nhìu nick lắm
    Link soin https://www.minecraftskins.com/uploads/skins/2016/12/14/skin_2016121403495366827.png?v64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *