January 26, 2023

21 thoughts on “Cách chọn cước câu cá phù hợp điều kiện ngoại cảnh, môi trường nước đặc tính tùy từng người câu

  1. hàng trung quốc tem mác i vậy đấy giá cao lên. thì là mắc lừa là hàng nhật thôi.tr quốc người nó còn làm giả được mà

  2. có cách nào chọn cước phù hợp với chì ko tại câu cứ gắn chì lớn lớn vụt phát nổ dây lun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *