March 27, 2023

3 thoughts on “Bác Sĩ Quái Dị – Young Black Jack: Tập 7

  1. Tuổi thơ của tôi đây rồi.hồi ức về những trang truyện cũ nhàu qua bao người mượn mới tới mình.lúc đó cách giữ lại quyển truyện là đọc thuộc…rồi trả
    Một tuổi thơ bất hạnh phải ko?
    Nhưng tôi biết ngoài tôi ra…còn rất nhiều người còn tội hơn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *