April 1, 2023

14 thoughts on “Bác Sĩ Quái Dị – Young Black Jack: Tập 4

  1. Nước ngoài ngta không bị ba cái tuyên láo của Vn làm nhũng nhiễu nên rất chính xác thông tin. VC hay cs là khủng bố vì chuyên đánh vào nơi công cộng. Chẳng qua tụi trẻ bị nhồi nhét ngu ngục thôi :))

  2. 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 like

  3. Việt cộng là quân thổ phỉ, là phường ăn cướp, quân mọi rợ, bọn khủng bố đầu đường xó chợ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *