March 26, 2023

13 thoughts on “Auto cày tiền Fifa online 3 ( 1 tỉ EB / ngày)

  1. mình chạy xong nâng cấp 1+1 toàn đứng luôn, không chấp nhận để out ra tiếp tục nâng cấp

  2. Góp ý auto cho hoàn thiện hơn.
    – Cập nhập liên kết mua cầu thủ và ép cầu thủ
    – Cập nhập ép +4, 5
    – Cập nhập mua 15 cầu thủ trong danh sách bán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *