October 16, 2021

2 thoughts on “9|3|19’ Chỉ số sản xuất Mỹ

  1. VL moi ngùoi câu nguyên ,o nhà. Thò chū nhât tât cã mói ngùoi câu nguyên Chúa Cho con bão di ra ngoài biên dê dân không thiêt hai ,và con bão dã move ra phiá ngoài biên nên cô nghī không thiêt hai nhiêu ,VL nói muôn tång giá Bao nhiêu hã , chô cô o hôi dó bão có mây cây xång tång giá sau Trân bão bī phat nhiêu tiên låm dó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *