October 6, 2022

#88 Quy hoach tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Cô Tô Đến Năm 2020, Tầm Nhìn Đến Năm 2030#88 Quy hoach tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Cô Tô Đến Năm 2020, Tầm Nhìn Đến Năm 2030

🌈 Số trang: 110

Bạn cần tải tài liệu này, vui lòng inbox tại:
——————————–
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔ TÔ BÁO CÁO TỔNG HỢP QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI HUYỆN CÔ TÔ ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 Cô Tô, tháng năm 2014 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU I Tính cấp thiết qui hoạch II Quan điểm, mục tiêu III Nhiệm vụ qui hoạch IV Các lập quy hoạch V Phương pháp nghiên cứu PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN 10 KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN CÔ TÔ 10 1.1 Nguồn lực điều kiện tự nhiên 10 1.1.1 Vị trí địa lý 10 1.1.2 Đặc điểm khí hậu tài nguyên khí hậu 11 1.1.3 Tài nguyên đất 13 1.1.4 Tài nguyên nước 16 1.1.5 Nguồn lợi biển tài nguyên rừng 17 1.1.6 Tài nguyên du lịch .20 Huyện đảo Cô Tô hội tụ nhiều tiềm thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái biển cao cấp như: 20 – Cô Tô giữ vẻ nguyên sơ môi trường sinh thái nước, không khí lành, cấu tạo kiến trúc địa chất, địa hình địa mạo dải bờ biển giàu hình ảnh nên thơ, đặc biệt hấp dẫn với bãi biển tự nhiên Hồng Vàn, Vàn Chải hai bãi biển đảo Cô Tô Cô Tô có cánh rừng nguyên sinh với nhiều loài động, thực vật quý hiếm, có hệ sinh thái biển phong phú đặc biệt có loài sinh vật biển quý bò biển , thích hợp với du lịch nghỉ dưỡng, phù hợp với du lịch biển nước ta 20 1.2 Nguồn vốn đầu tư phát triển 21 1.3 Các điều kiện môi trường, xã hội dân cư .22 PHẦN 2: HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI HUYỆN CÔ TÔ TRONG GIAI ĐOẠN 2001-2012 27 2.1 Đánh giá chung phát triển kinh tế xã hội 27 2.1.1 Tăng trưởng phát triển kinh tế 27 2.1.2 Chuyển dịch cấu kinh tế 28 2.1.3 Thu ngân sách 37 2.1.4 Việc làm mức sống dân cư 38 3.1.5 Các lĩnh vực văn hoá – xã hội .39 2.2 Hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng .41 2.3 Đánh giá thuận lợi khó khăn .44 2.3.1 Những điểm thuận lợi huyện phát triển kinh tế – xã hội 44 2.3.2 Những khó khăn hạn chế 45 PHẦN 3: PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI HUYỆN ĐẢO CÔ TÔ ĐẾN NĂM 2020 TẦM NHÌN 2030 47 3.1 Quan điểm mục tiêu phát triển 47 3.1.1 Quan điểm phát triển .47 3.1.2 Mục tiêu phát triển 48 3.2 Luận chứng phương án tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế 49 3.2.1 Luận chứng ba phương án phát triển .49 3.2.2 Lựa chọn phướng án (luận giải tính khả thi) 53 3.3 Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực 55 3.3.1 Định hướng phát triển ngành nông, lâm,ngư nghiệp .55 3.3.2 Định hướng phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 61 3.3.3 Định hướng phát triển du lịch – thương mại .68 3.4 Định hướng phát triển lĩnh vực xã hội 78 3.4.1 Phát triển nguồn nhân lực .78 3.4.2 Giáo dục 80 3.4.3 Y tế 81 3.5 Định hướng xây dựng kết cấu hạ tầng huyện đảo đảo 83 3.5.1 Hạ tầng giao thông vận tải .83 3.5.2 Hạ tầng điện 87 3.5.3 Hạ tầng cấp nước sinh hoạt 87 3.5.4 Hạ tầng xử lý nước thải 88 3.5.5 Hạ tầng xử lý chất thải rắn .89 3.5.6 Hạ tầng bưu viễn thông công nghệ thông tin 90 3.5.7 Hạ tầng thương mại, chợ 90 3.6 Bảo vệ môi trường 91 3.7 Công tác an ninh, quốc phòng 92 3.8 Luận chứng phát triển theo lãnh thổ 93 3.8.1 Phương hướng sử dụng đất .94 3.8.2 Định hướng phát triển đô thị 96 3.9 Danh mục chương trình dự án ưu tiên đầu tư 97 PHẦN 4: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN QUY HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CHUNG 100 4.1 Giải pháp huy động vốn đầu tư .100 4.1.1 Định hướng chung 101 4.1.2 Giải pháp cụ thể .102 4.2 giải pháp phát triền nguồn nhân lực .103 4.2.1 Đối với cán viên chức nhà nước 103 4.2.2 Giải pháp lao động khu vực kinh tế 104 4.2.3 Giải pháp thu hút nhân tài .105 4.3 Các giải pháp khác 106 4.4 Tổ chức thực 106 4.4.1 Công khai quy hoạch 106 4.4.2 Giám sát thực qui hoạch 107 4.5 Kiến nghị .107 PHỤ LỤC 109 LỜI MỞ ĐẦU I Tính cấp thiết qui hoạch Trong giai đoạn vừa qua, phát triển kinh tế huyện Cô Tô đạt kết quan trọng sở hạ tầng có thay đổi lớn (điện, giao thông, trường học, đô thị) tăng trưởng kinh tế cao, thu nhập bình quân đầu người cải thiện, cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực với xu hướng giảm dần giá trị đóng góp khu vực nông-lâm-thủy sản tăng đóng góp khu vực dịch vụ Tuy nhiên, so với lợi tiềm năng, huyện chưa phát huy hết để có phát triển nhanh, hiệu bền vững Bình quân thu
——————————–
🎁 Quà tặng Kho Sách Nói Phát Triển Bản Thân – Kỹ Năng Sống:
——————————–

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *