February 7, 2023

35 thoughts on “#647 dăm ba cái game dễ vcl sao làm khó được anh | giới hạn của con người là vô tận

  1. 0:20 lại nhớ đến cái ông trong siêu trí tuệ, đhs từ lúc thi xong là các cụ chỉ mở siêu trí tuệ cho mình xem 😟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *