January 23, 2022

2 thoughts on “30 Năm ngày trở về- TRƯỜNG CẤP 3 TRIỆU HẢI

  1. Mỗi độ hè về, tiếng ve kêu, hoa phượng nở là lòng bồi hồi nhớ về trường xưa, bạn cũ, chỉ mong thời gian hãy dừng trôi để còn mãi những kỷ niệm ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *